รายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ณ วันที่ 25 พ.ย. 2554)  
รายชื่อคนพิการ
รายชื่อผู้สูงอายุ
คู่มือคนพิการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ขอประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เริ่มรับเบี้ยยังชีพเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554 ทุกวันในเวลาราชการ 

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียน

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลงิ้วราย หรือเป็นผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากภูมิลำเนาอื่นๆ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

3. จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 (เกิดภายในวันที่ 30 กันยายน 2495) สำหรับผู้ที่ไม่มีวัน เดือน ระบุในบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ให้ถือว่า วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเกิด

4. ไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือผลตอบแทนอื่นๆ เป็นรายเดือนจากทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

5. ไม่เป็นดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ ที่มีเงินเดือนประจำตำแหน่ง

6. ไม่ได้เป็นพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับเลขานุการเจ้าคณะตำบลขึ้นไป หรือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับเงินนิตยภัต

คุณสมบัติผู้คนพิการที่มีสิทธิขึ้นทะเบียน

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีสมุด / บัตรประจำตัวคนพิการ ที่ออกบัตรก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หรือเป็นคนพิการที่ย้ายมาจากภูมิลำเนาอื่นๆ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554


ผู้ที่มีคุณสมบัตรข้างต้น สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2554 เวลา 15.26 น. โดย คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา

ผู้เข้าชม 2746 ท่าน