แบบขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2557  
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
ใบมอบอำนาจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2496 (มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2496) และผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว แต่ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่ตำบลงิ้วรายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  และคนพิการที่มีบัตร หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ที่ออกบัตรก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 หรือได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่ตำบลงิ้วรายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มาขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

โดยใช้หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียน ดังนี้

กรณีมาด้วยตนเอง
คนพิการ
1.  สมุด หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
2.  บัตรประจำตัวประชาชน
3.  ทะเบียนบ้าน

ผู้สูงอายุ
1.  บัตรประจำตัวประชาชน
2.  ทะเบียนบ้าน

กรณีที่ให้ผู้อื่นมาขอขึ้นทะเบียนให้
1.  หนังสือมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
2.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
4.  กรณีขึ้นทะเบียนคนพิการ ให้นำสำเนาบัตร หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ลงลายมือชื่อคนพิการมาด้วย

***กรณีมาขอถ่ายเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนคนพิการ หรือผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

****สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ได้ทางด้านซ้ายมือ****

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 11.35 น. โดย คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา

ผู้เข้าชม 10104 ท่าน