หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนาราภัทร ณัฐวสุธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470


นางสาวสุมาลี เกษษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางวาสนา เศรษฐี
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470


นางนราพร สุครพัธน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470


นางสาวสุมาลี เกษษา
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-510470


นางเอกอนงค์ อินทร์สนิท
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 036-510470