หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนาราภัทร ณัฐวสุธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 062-6414988


นางสาวสุมาลี เกษษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 083-0689456
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางวาสนา เศรษฐี
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470


นางนราพร สุครพัธน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470


นางสาวรุ่งทิวา จันทร์สวน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 036-510470


นางสาวสุมาลี เกษษา
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-510470